Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Historie školy

V roce 1461 byla založena osada Šibice. Chyběla však škola, děti se učily v Dolním Žukově nebo Třinci-Koňské.

Do škol chodily pouze děti bohatých rodičů. Chudobným příslušelo pasení krav.

1. října 1921 byla ve Svibici otevřena jednotřídní česká státní menšinová škola. Protože v obci nebylo místo pro její umístění, byla dána do budovy německé a polské školy. V prvním roce bylo zapsáno 19 žáků. Správcem a prvním učitelem se stal Josef Wurm z Bartovic.

Vývoj všech tří škol ve Svibici od roku 1921-1939 byl poznamenán silným národnostním bojem všech národností, které zde žily. 
2. října 1938 došlo ke zrušení české i německé školy ve Svibici. Je zavedena polská škola pro všechny žáky. 
V září 1939 začíná 2. světová válka. Dochází ke zrušení polské školy a ve Svibici je až do roku 1945 škola německá. 
Po válce se ve škole vyučuje česky.
V letech 1921 až 1985 (64 let) je ve Svibici jedna - v dnešní době nazývaná - STARÁ ŠKOLA.

Ve školním roce 1985/86 je otevřena část nové budovy školy Rudé armády.

1987/1988  Budovy staré i nové školy nestačily k výuce, proto bylo vyučováno i v budově na Příkopě.
1991/1992  Učilo 57 pedagogů (11 mužů), 6 vychovatelek v pavilonech nové školy, v budově staré školy 
                   a v budově na Příkopě. Směnovalo 10 tříd, byly označeny A až H. 
                   Průměrný počet v prvních třídách: 29 dětí.
1992/1993  Pro velký počet žáků byla škola rozdělena na dva subjekty.
                    V budově staré školy, která přešla pod nové vlastní vedení se vyučoval v 1.- 4. ročníku 591 žák. 
                    Budova měla 8 učeben
                    V budově nové školy se vyučovalo 787 žáků.Páté ročníky byly označeny A až F, první ročníky A až E.
                   Je vydána první Ročenka školy.
1. 1. 1993   získává škola právní subjektivitu.

11. 8. 1993 je změna názvu školy ze Základní škola se školní jídelnou na ulici Rudé armády 875 
                                                            na Základní škola se školní jídelnou Pod Zvonek 875.
1993/1994  Vyučovalo se v pavilonech nové školy a 4 třídy byly umístěny v mateřských školách na ulici Čáslavská a
                    Okružní. Směnovalo 6 tříd 2.- 4. ročníku.
1994/1995  je otevřena první část školy na ulici Slovenská.    foto - 2. září 1994
1995/1996  je otevřena druhá část školy na ulici Slovenská. Nová základní škola ve Svibici
                   Na naší Základní škole se školní jídelnou Pod Zvonek 875 je otevřena nová počítačová učebna.
1999/2000  Poprvé byl otevřen 0. ročník pro děti s odloženou školní docházkou. 
                   Je zařízena kulturní místnost.
2000/2001 Byl opět otevřen přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou.
1. 7. 2002  převzal Městský úřad Český Těšín budovu staré školy a začal ji rekonstruovat pro své účely.
1. 9. 2004  spadá pod Základní školu Pod Zvonek učebna plavání, která byla zkolaudována v roce 1992. 
                  Do doby sloučení se školou byl správcem Slavoj Český Těšín.

1. 7. 2007 - významná událost v novodobém životě školy 
                   Byly sloučeny dvě základní školy působící ve Svibici: Pod Zvonek 1835 a Slovenská 1.

1. 9. 2012  proběhlo sloučení Základní školy s Mateřskou školou Čáslavská sídlící ve Svibici. 
                  Tato událost významně zasáhla do života školy, protože škole připadly 4 budovy mateřské školy: 
                  Čáslavská, Okružní, Pod Zvonek a Frýdecká, dvě školní jídelny: Čáslavská a Okružní a jedna výdejna 
                   na Polní.
1. 9. 2012 - změna názvu školy na Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek 1835, příspěvková 
                    organizace

1. 1. 2013   Vzhledem k rozčlenění spádových oblastí byla zřizovatelem mateřská škola na Frýdecké ulici  
                    přičleněna k Masarykově základní a mateřské škole v Českém Těšíně.

září roku 2012 je založeno občanské sdružení Pod Zvonek. o.s.
Občanské sdružení organizuje od školního roku 2012/2013 pro děti karneval, dětské radovánky, "Teens party" a 
pro rodiče školní ples.

Přehled ředitelů od roku 1921

1921 - 1922 - Josef Wurm - správce školy a první učitel
1922 - 1923 - František Tichopad
1923 - 1924 - František Bujnoch
1924 - 1933 - František Sudek
1933 - 1934 - Václav Zapletal
1934 - 1938 - František Kostečka 
1945 - 1946 - Karel Zawarski
1946 - 1948 - Jaroslav Žák
1948 - 1950 - Jiří Nutil
1950 - 1970 - Zdeněk Franěk
1970 - 1976 - Helmut Konečný
1976 - 1980 - František Bílka
1980 - 1991 - Mgr. Ondřej Wiewiorka
1991 - 1992 - Karel Kučera
1992 - 2007 - PaedDr. Milan Pecka
Od 1.2.2007 - Mgr. Renáta Wapieniková