Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školní metodik prevence

Vážení rodiče,  

působení školního metodika prevence má na naší základní škole dlouholetou tradici. Metodik prevence sestavuje preventivní program školy. Tento program mapuje aktuální situaci ve škole a reflektuje na evaluaci předchozího školního roku. Školní metodik prevence v úzké spolupráci se zástupkyní ředitele, paní Yvonou Sporyszovou, s výchovnou poradkyní, paní Karin Dudovou, a speciální pedagožkou, paní Renátou Tomiczkovou, tvoří preventivní tým školy (školní poradenské pracoviště).

Každý školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti. Cílem prevence je posilování sebevědomí, sebekontroly a kázně žáků. Usiluje o zvyšování odolnosti vůči stresům a vůči působení rizikového chování.  

 

PPŠ je zaměřen na tyto patologické jevy:

 • šikana a kyberšikana – fyzické a psychické násilí páchané ve škole, ale i na násilí mimo školu, zejména kyberšikana – šikana prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, sociálních sítí a blogů na internetu
 • prevence závislostí – na návykových látkách, gamblerství, hráčství PC her, účast na sociálních sítích na internetu
 • sebepoškozování – i jevy, které sebepoškozování předcházejí či je doprovázejí
 • záškoláctví – neomluvená absence, útěky z domova
 • vulgarismus – vulgární vyjadřování
 • vandalismus, krádeže, kriminalita mladistvých – ničení majetku školy, žáků
 • xenofobie – obavy z neznámého
 • rasismus, intolerance a antisemitismus – sociální nesnášenlivost
 • anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy
 • sexuální zneužívání dětí
 • problematika sekt

Při naplňování tohoto programu využíváme různých forem a metod:

 • besedy, diskuse s odborníky,
 • tréninkové aktivity,
 • zážitkové programy,
 • projekce videí a ukázkových filmů.

Všechny tyto metody odpovídají fyzickému i psychickému vývoji dítěte.

Úzce spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi:

 • Policie ČR, Městská policie Český Těšín
 • Orgán sociálně-právní ochrany dětí Český Těšín (OSPOD)
 • Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín
 • Hasičský záchranný sbor Český Těšín
 • AVE, o. s., Český Těšín
 • MPeducation, o. s.

Pro školní rok 2018/2019 upřednostňujeme dva tematické okruhy:

 • prevence kriminality mládeže – záškoláctví (i skryté), šikana a její minimalizace, kyberšikana, užívání návykových látek (kouření)
 • upevnění pozitivních vztahů v třídním kolektivuMgr. Vladimíra Bronclíková
školní metodik prevence