Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školní metodik prevence

Vážení rodiče,  

působení školního metodika prevence má na naší základní škole dlouholetou tradici. Metodik prevence vychází z minimálního preventivního plánu. Tento plán mapuje aktuální situaci ve škole a reflektuje na evaluaci předchozího školního roku. Minimální preventivní plán vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci se zástupkyní ředitele, paní Yvonou Sporyszovou, s výchovnou poradkyní, paní Karin Dudovou, speciální pedagožkou, paní Renátou Tomiczkovou, a s ostatními pedagogy.

Každý školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti. Cílem prevence je posilování sebevědomí, sebekontroly a kázně žáků. Usiluje o zvyšování odolnosti vůči stresům a vůči působení rizikového chování.  

MPP je zaměřen na toto rizikové chování:

 • šikana a kyberšikana – opakované fyzické a psychické násilí páchané ve škole, zejména kyberšikana – šikana prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, sociálních sítí a blogů na internetu
 • prevence závislostí – na návykových látkách, gamblerství, hráčství PC her, účast na sociálních sítích na internetu
 • agresivní chování
 • sebepoškozování 
 • záškoláctví – neomluvená absence, útěky z domova
 • skryté záškoláctví - vysoký počet hodin omluvené absence
 • vulgarismus – vulgární vyjadřování
 • vandalismus, krádeže, kriminalita mladistvých – ničení majetku školy, žáků
 • xenofobie – obavy z neznámého
 • rasismus, intolerance a antisemitismus – sociální nesnášenlivost
 • anorexie a bulimie – poruchy příjmu potravy
 • sexuální zneužívání dětí
 • problematika sekt 

Při naplňování tohoto programu využíváme různých forem a metod: besedy, diskuse s odborníky, tréninkové aktivity, projekce videí a ukázkových filmů. Všechny tyto metody odpovídají fyzickému i psychickému vývoji dítěte. 

Úzce spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi:

  • Policie ČR, Městská policie Český Těšín
  • Orgán sociálně-právní ochrany dětí Český Těšín (OSPOD)
  • Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín
  • Hasičský záchranný sbor Český Těšín
  • AVE, z. s.

Pro školní rok 2017/2018 upřednostňujeme dva tematické okruhy:

  • prevence rizikového chování žáků – záškoláctví, šikana a její minimalizace, kyberšikana,
   užívání návykových látek (kouření)
  • upevnění pozitivních vztahů v třídním kolektivu


   Mgr. Vladimíra Bronclíková
   školní metodik prevence