Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školní speciální pedagogMgr. Renáta Tomiczková

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga  (po dřívější domluvě):

čtvrtek -⁠ budova Pod Zvonek (13:00 -⁠ 15:00),⁠ tel: 552 322 117 nebo 736 607 936

 

Práce školního speciálního pedagoga

  • Vytváří podmínky pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče.
  • Připravuje podmínky pro integraci žáků ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení.
  • Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti.
  • Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.
  • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
  • Metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga.
  • Úzce spolupracuje s vedením školy a odbornými institucemi – PPP, SPC.
  • Podílí se na budování příznivého klimatu školy.
  • Usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků.
  • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka a je vázan mlčenlivostí.

 

Činnosti zaměřené na děti a žáky

 • Individuální konzultace při studijním selhávání, výchovných obtížích, narušených vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči.

 • Pravidelné hodiny individuální speciálně pedagogické péče - reedukace specifických poruch učení a nápravy narušené komunikační schopnosti. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj oslabených dílčích funkcí, zrakového a sluchového vnímání, koncentrace pozornosti, paměti, komunikační schopnosti, artikulační obratnosti.

 • Spolupráce na kariérovém poradenství žáků.

Žáci mohou speciálního pedagoga kontaktovat na základě vlastního přání, žádosti rodičů, doporučení učitele či odborníků ze školských poradenských zařízení.

 

Činnosti zaměřené na zákonné zástupce žáků

 • Konzultace výchovných a vzdělávacích problémů žáků.

 • Doporučení vhodných pomůcek, metod a způsobů práce v domácím prostředí.

 • Možnost předání kontaktu na pracovníky školských poradenských zařízení.

   

  Činnosti zaměřené na pedagogické pracovníky

 • Konzultace výchovných a výukových problémů žáků.

 • Volba vhodných výukových metod a způsobů práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.

 • Podpora a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných opatření.