Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Učíme jinak

Genetická metoda čtení

Genetická metoda čtení vychází z tvarů písmen velké tiskací abecedy. Začíná se nácvikem sluchové analýzy a syntézy nejprve u krátkých slov a postupně se přechází ke slovům delším a složitějším. Namísto skládání písmen ve slabiku a následně pak jednotlivých slabik ve slovo, při genetické metodě čtení sestavujeme z jednotlivých písmen rovnou celé slovo. Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší. Okamžité psaní velkých tiskacích písmen umožní dětem procvičit jemnou motoriku a připraví je tak na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná od druhého pololetí školního roku. Genetickou metodou čtení se dítě už od počátku učí číst s porozuměním.

 

 

Činnostní učení

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím.“
Stará moudrost

Tvořivá škola – Činnostní učení vychází ze zásad J. A. Komenského a navazuje na úspěšnou práci učitelů první republiky. Toto učení vychází z běžných životních situací žáka, kde si na základě vlastního objevování, manipulací se skutečnými předměty, modely poměrně rychle a hlavně trvale osvojí dovednosti a vědomosti.
Úkoly odrážejí běžné životní situace, např. „Maminka koupila 2 jablíčka a 3 hrušky. Kolik kusů ovoce koupila?“
Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří – samy děti tvoří úlohy a vyvolávají své spolužáky.
Zvlášť důležité je, že praktické činnosti s předměty vytvářejí základ nutný pro utváření myšlení žáků. Manipulují s pomůckami, které jim vytvořili starší žáci nebo si je sami vyrobí v praktických činnostech.   

 

 

 

 

 

 

Přednosti činnostního učení:   

  1.  umožňuje aktivní zapojení všech žáků do výuky
  2.  dává každému žákovi možnost zvládnout základní učivo
  3.  motivuje žáky, rozvíjí jejich zvídavost a tvořivost
  4.  umožňuje všem žákům zažívat ve výuce úspěch

 

Daltonské prvky ve výuce 

Daltonské prvky ve výuce uplatňujeme v nižších ročnícím 1. stupně. Jsou založeny na principech svobody, zodpovědnosti jako protipólu svobody, samostatnosti, spolupráce a sebehodnocení.

Svoboda
- žák má možnost volného pohybu po učebně
- žák sám rozhoduje o pořadí řešení úkolů
- žák svobodně zkoumá (encyklopedie, učebnice, internet apod.)

Zodpovědnost jako protipól svobody
- žák je sám zodpovědný za správné splnění úkolů, je mu dána možnost využít všech cest ke zdárnému splnění úkolů   

Samostatnost
- žák vždy řeší úkol samostatně (přemýšlej, čti znovu, snaž se úkol pochopit)

Spolupráce
- žáci si navzájem pomáhají, učí se pomáhat a radit (vysvětlují si postup řešení, nesdělují si konečný výsledek)

Sebehodnocení
- jak se mi úkoly podařilo splnit
- co se mi nepodařilo
- v čem jsem chyboval
- hodnotím průběh práce, ne jenom výsledek
- co bylo příčinou mého neúspěchu (spěch, nepozorné čtení zadání úkolu, nepochopení úkolu, nechuť do práce, zbrklost apod.)