Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZVONEČEK

Kdo jsme?

Žákovský parlament funguje na naší škole již řadu let. Členy tvoří dva žáci z každé třídy 5. - 9. ročníků. Jejich hlavním úkolem je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky. Zvolení zástupci parlamentu mají možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy a jejího prostředí. Koordinátorem Žákovského parlamentu je Mgr. Jana Helisová ml.

 

Čemu se věnujeme?

 

 • nápadům a připomínkám spolužáků ze tříd  
 • řešení problémů, které ve škole vnímáme
 • přípravě měsíčního hlášení do školního rozhlasu
 • plánování zajímavých akcí

 

 

Kdy a kde se scházíme? 

 

Poslední středu v měsíci nebo podle potřeby vždy ve 14 hodin v žákovské knihovně.   

 

 

 

 

 

 

Stanovy žákovského parlamentu

Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Jeho cílem je vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet u nich pocit sounáležitosti ke škole.

 

I. Pravidla žákovského parlamentu

 • Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, školního prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • Umožňuje diskutovat na pravidelných schůzkách s vedením a pověřenými zaměstnanci školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.

II. Cíl žákovského parlamentu

 • Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy.
 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 • Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy a podobně.
 • Řešit připomínky a návrhy žáků na zlepšení chodu školy.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce.
 • Připravovat měsíční hlášení do školního rozhlasu o dění ve škole.

III. Volby do žákovského parlamentu

 • Žákovský parlament je volen jednou ročně vždy v měsíci září.
 • Členy parlamentu jsou volení zástupci jednotlivých tříd od 5. od 9. ročníku. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.

IV. Činnost žákovského parlamentu

 • Žákovský parlament se schází jednou měsíčně a dle potřeby.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, hosté hlasovací právo nemají.
 • Zástupci tříd mohou předkládat žákovskému parlamentu třídou navržené reálné podněty a návrhy.
 • Každá relevantní připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen žákům.
 • Žákovský parlament nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
 • Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou poradci třídních zástupců a pomáhají jim prosazovat přijaté závěry ve třídě.
 • Jednání žákovského parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák či zaměstnanec školy nebo zákonní zástupci. Všichni hosté mají právo vyjádřit se v diskuzi na zasedání žákovského parlamentu k projednávané problematice, nemají však právo hlasovat.
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou právoplatná, účastní-li se jednání alespoň 70% zástupců tříd a jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců.
 • Zapisovatel pořizuje z každého jednání zápis.

V. Závěrečná ustanovení

 • Třídní učitelé vytvoří ve třídách časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.
 • Tento řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy.
 • Tento řád byl schválen členy žákovského parlamentu dne 9. března 2016.