Info a kritéria

Nahoru

Informace k organizaci a průběhu zápisu k zájmovému vzdělávání ve školní družině


Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy, její činnost je určena přednostně pro žáky   1. stupně přihlášené k pravidelné denní docházce. V případě volné kapacity mohou být do ŠD přijati i žáci  2. stupně ZŠ. Účastníci zájmového vzdělávání jsou přijímáni na jeden školní rok. Přijetí do školní družiny není nárokové. Školní družina je umístěna ve dvou budovách školy - Pod Zvonek 1835 a Slovenská 1.

Zápis dětí a žáků k zájmovému vzdělávání do školní družiny se koná v termínu 15. 6. 2020 až 18. 6. 2020.

Průběh zápisu
V období zápisu k zájmovému vzdělávání požádá zákonný zástupce o zápis dítěte a odevzdá řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání ve školní družině a Přihlášku do školní družiny.
Doporučujeme upřednostnit podání žádosti a přihlášky elektronickou cestou bez osobní účasti zákonného zástupce ve škole.  
Zákonní zástupci si vyzvednou v termínu zápisu, ve dnech pondělí 15. 6. 2020 od 8:00 do 10:00, středa 17. 6. 2020 žádost o přijetí a přihlášku na recepci ZŠ v budově Pod Zvonek.
Vyplněnou žádost a přihlášku doručí zpět následujícími způsoby:
Podání žádosti v písemné podobě bez osobní přítomnosti:
-datovou schránkou na naše ID msexkkh;
-e-mailem, formulář bude opatřený zaručeným elektronickým podpisem, na info@podzvonek.cz Pozor! E-mailem pouze se zaručeným elektronickým podpisem, podpis nelze skenovat
-Vhozením zalepené obálky, s vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádostí a přihláškou, do připravené schránky na recepci hlavní budovy Pod Zvonek 1835. Obálku je možno doručit v termínu od 15. 6. 2020 do 18. 6. 2020, ve dnech pondělí 15. 6. 2020, ve středu 17. 6. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin;
-Odesláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín.

Pozor! Na každé přihlášce je vyplněno jedinečné registrační číslo, které si uschovejte. Pod tímto registračním číslem bude uchazeč zveřejněn v seznamu.

Podání žádosti v písemné podobě s osobní přítomností:
Žádost můžete podat písemně nebo ústně do protokolu dne 18. 6. 2020 od 8:30 do 11:00 a od 15:30 do 17:00 hodin v hlavní budově Pod Zvonek 1835, použijte zadní vchod od parkoviště a tělocvičen z ulice Pod Zvonek, bude tak zaručeno, že nedojde k vyšší koncentraci osob v budově školy. 

Kritéria pro přijímání dětí k zájmovému vzdělávání ve školní družině 
Pro školní rok 2020/21 je stanoveno přijetí 150 žáků do školní družiny. Žádosti zájemců o pravidelnou denní docházku budou seřazeny podle věku žáků od nejmladšího k nejstaršímu. Nejmladšímu žákovi bude přiřazeno 200 bodů, každému dalšímu v pořadí bude ubrán 1 bod oproti předchozímu. Přijati budou žáci podle počtu získaných bodů, seřazeni od nejvyššího počtu k nejnižšímu, do vyčerpání kapacity školní družiny. Uchazeči o ŠD, kteří podají žádost po termínu zápisu k zájmovému vzdělávání ve školní družině a zájemci o nepravidelnou denní docházku, mohou být přijati pouze v případě volné kapacity, a to v pořadí, v jakém byla podána vypsaná Žádost o přijetí. V případě shodného data podání žádosti budou žáci přijímáni v pořadí od nejmladšího po nejstaršího až do počtu volné kapacity školní družiny. Přijatí účastníci zájmového vzdělávání pro rok 2020/2021 budou následně rozděleni do školní družiny v jedné ze dvou budov pokud možno dle požadavků zákonného zástupce. Bude-li však kapacita tříd v požadované budově, kterou nelze překročit, již naplněna, bude přijatý účastník zájmového vzdělávání umístěn do školní družiny v budově s volnou kapacitou. Při umísťování přijatých účastníků zájmového vzdělávání do jednotlivých ŠD může být přihlédnuto k faktu, že požadovanou školní družinu již navštěvuje sourozenec účastníka. Ředitelství školy nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěsí na úřední desce školy Pod Zvonek a na webových stránkách seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k zájmovému vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

V Českém Těšíně dne 10. 6. 2020                                               
 
Mgr. Renáta Čalová Wapieniková 
ředitelka školy