Přijímací řízení na střední školy

Nahoru

Termíny přijímací zkoušky v červnu 2020

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ):
- 8. 6. 2020 (čtyřleté obory s maturitou),
- 9. 6. 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia).
Školní přijímací zkoušky (dále jen ŠPZ):
Termíny ŠPZ stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná ŠPZ v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.
Místo konání přijímací zkoušky
Uchazeč koná JPZ vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná JPZ pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná ji tedy na této druhé škole.
ŠPZ koná uchazeč na každé škole, která má ŠPZ stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.
Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce
Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní před konáním ŠPZ a 10 pracovních dní před konáním JPZ. Škola zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.
Průběh přijímací zkoušky
Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat JPZ pouze jednou. Rovněž dochází k prodloužení JPZ. Test z ČJ a L bude trvat 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas) a test z MA bude trvat 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).
Vyhodnocení přijímací zkoušky
Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit. Nejpozději do 16. 6. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. 6. 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší (poslední možný) i oborů vzdělání bez JPZ. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.
Odevzdání zápisového lístku (dále jen ZL)
Termín odevzdání ZL je stanoven na 5 pracovních dní po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a to do 23. 6. 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 24. 6. 2020 pro šestiletá a osmiletá gymnázia.
ZL se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
Zpětvzetí ZL je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Lhůta pro odevzdání ZL po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 dní.
Podání žádosti o nové rozhodnutí
Uchazeč nemůže v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nadále však existuje možnost jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat „Žádost o vydání nového rozhodnutí" do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj ZL, jej uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč ZL poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.
Náhradní termíny
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů (nemoc, karanténní opatření, pobyt v zahraničí,…) omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu.
Náhradní termín JPZ:
- 23. 6. 2020 (čtyřleté obory s maturitou, šestiletá a osmiletá gymnázia).
Termín pro odevzdání ZL při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro všechny uchazeče jednotný:   
3. 7. 2020.
Další kola přijímacího řízení
Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání ZL je také zkrácen na 5 pracovních dnů.

Mgr. Karin Dudová, výchovná poradkyně

(1267kb)